Sunday, October 18, 2009

King of Ground Round 3 - pro results!

The finals have literally just finished! Get the world exclusive Pro final results here:

1. Shinichi Kiba
2. Hiro Morizaki
3. Nao Yoshida
4. Tomokazu Morinaga
5. Yoshiki Uchino
6. Akira Okamura
7. Shintaro Misawa
8. York Uno
9. Takahiro Ikeda
10. Yoshihiro Nishikawa
11. Tsutonu Kitayama
12. Moto Sasaki
13. Yoshihiro Shinde

1 comment: